Kategóriák
Fizetési megoldás
Hírek
2020.11.26 11:11
2016.02.22 14:00
2014.08.26 12:16

Hírek

2014.08.26 12:16
Változott az ASZF

Változtak az ASZF feltételek!

. A feltételek hatálya

 

1.1.      Jelen általános feltételeket áruk szállításával, eladásával kapcsolatban kell alkalmazni

 

1.2.      Jelen általános feltételek hatálya kiterjed az eladóhoz érkező összes ajánlat elfogadására, illetve teljesítésére,

            hacsak eladó nem tesz ezzel ellentétes kifejezett akaratnyilvánítást.

 

1.3.      Jelen feltételektől való eltérés csak a felek által írásban kötött megállapodás szerint lehetséges, ideértve az  

           elektronikus úton létrejött megállapodást is

 

1.4.      Jelen feltételek hatálytalanná tesznek és kiváltanak minden, a felek között korábban tett írásos vagy szóbeli  

            kommunikációt.

 

 

 

2. Ajánlatok megküldése

2.1.      Az eladó által kiadott ajánlatok nem kötelező érvényűek és előzetes bejelentés nélkül visszavonhatóak.

           A megrendelés teljesítésére az eladó csak akkor vállal kötelezettséget, ha a megrendelést írásban visszaigazolja

           a vevőnek.

 

2.2.      A katalógusokban, prospektusokban, stb. megadott adatok csak akkor kötelező erejűek az eladóra nézve,

           ha azokra vonatkozóan az eladó a megrendelés visszaigazolásakor kifejezett utalást tesz.

3. A szerződés létrejötte

3.1.      A szerződés akkor tekintendő létrejöttnek, ha az eladó a vevő rendelését írásban visszaigazolja.

 

3.2.      Eladó szerződéses feltételei a vevő által elfogadottnak minősülnek a visszaigazolás elküldésével azonos módon

            eszközölt viszontválasz elmaradása esetén, tehát ha az  esetleges eltéréseket vevő nem tekinti lényegesnek.

 

3.3.      A szerződést a későbbiekben módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet, ideértve az elektronikus úton

            létrejött megállapodást is.

 

3.4.      Azonos felek közötti rendszeres vásárlás esetén is minden egyes ügylet külön tranzakciónak számít és nincs

            hatással a többire.

 

3.5.      Amennyiben az áru ellenértékét a vevő halasztott fizetéssel egyenlíti ki, úgy a szerződés elválaszthatatlan

            részét képezi a vevő törvényes képviselője által aláírt nyilatkozat. Ebben a képviselő nyilatkozik a vevő cég  

            adatairól, bankszámlaszámáról, és a vevő általi fizetési késedelem esetére beszedési jogot enged az eladó

            javára az áru ellenértékének beszedésére a szerződésben meghatározott összegig.

            A beszedés eredménytelensége esetén a képviselő készfizető kezességet vállal a vevő áruellenérték

            tartozására.

4. Ár

4.1.      Az árak az eladó telephelyén átvéve értendők. A,árak nem tartalmazzák a csomagolást, ÁFA-t egyéb adót,

           rakodási, szállítási vagy biztosítási költséget, amelyek mindegyike a vevőt terheli, és amennyiben azok  

           valamelyike az eladónál merül fel, úgy eladó jogosult azt a vevő felé leszámlázni. Az esetleges banköltséget az

           a fél viseli akinél azok felmerülnek. Amennyiben külön megállapodás értelmében az árat az eladó vevő

           telephelyére szállítja, úgy tartalmazza az eladó telephelyén a felrakodási ktg.-et is.

           Nem tartalmazza azonban a vevő telephelyén a lerakodást, az a vevő feladata.

 

4.2.      Az eladó fenntartja magának azt a jogát, hogy az árat módosítsa abban az esetben, ha a megrendelés

           nem felel meg a megküldött eladási ajánlatnak, így például az ajánlatban szereplőnél kevesebb mennyiség

           rendelése esetén.

 

4.3.      Az árak az első árajánlat megküldésének idején érvényes költségek alapján kerültek kialakításra. Abban az

           esetben, ha a rendelés az ajánlat érvényességi idején belül nem történt meg, az eladó jogosult a változásnak

           megfelelően módosítani árait.

5. Minőség

5.1.      Az árunak meg kell felelnie az áru gyártási címkéjén, vagy a gyártó által kiállított termék-ismertetőben, vagy

            paramétereknek meghatározott tulajdonságokban. Az eladó nem készterméket, hanem alapanyagot értékesít,

            amelynek felhasználása, bármely célra való alkalmassága a vevő kompetenciájába tartozik.

 

            A termékek veszélyes terméknek minősülnek, amelynek kockázatát teljes egészében a vevő köteles viselni.

            Vevő nem vállal felelősséget az áru bármely módon vagy célra való felhasználásáért és alkalmasságáért.

6. Teljesítés

6.1.       Eltérő szerződéses rendelkezés hiányában az áruszállítás teljesítésének helye az 

             eladó telephelye (EXW paritás).

 

6.2.       A teljesítés határidejének számítása az alábbiak közül legutóbb bekövetkező események napján kezdődik:

             a) az eladó rendelés-visszaigazolásának kelte,

             b) az a nap, amikor az eladó kézhez veszi a szerződéses áruk szállításának teljesítése előtt esedékes letétet vagy

             biztosítékot, illetve nyilatkozatot.

 

6.3.       Egyéb rendelkezés hiányában a teljesítés időpontjának az a nap számít, melyen az árut vevő, vagy megbízottja,

             fuvarozója a teljesítés helyén átveszi, vagy át kell vennie.

 

6.4.       Az eladó jogosult rész- vagy előszállítást teljesíteni, amennyiben a teljesítés nem függ a vevő előzetes

             intézkedésétől. Ha a vevő által megrendelt áru az eladóhoz megérkezik, az eladó írásban értesíti a vevőt, hogy a

             rendelt áru a raktárában átvehető. Ha ezen értesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül

             a vevő az árut nem veszi át, úgy az eladó jogosult azt az alábbi 6.7. pont szerint felelős őrzésbe venni és annak

             ellenértékét a vevő felé leszámlázni.

 

6.5.      Az eladó által megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek és napra pontos szállítást csak külön írásos

            megállapodás esetén vállal az eladó. Vevő tudomásul veszi, hogy eladó nem saját gyártású termékeket értékesít,

            ezért a beszállítói késedelem kapcsán felmerült késésért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

            Amennyiben a gyártó késedelmet jelez, az eladó köteles megtenni annak érdekében, hogy ez a késedelem minél

            kisebb mértékű legyen.

            A késedelmes teljesítés csak akkor jogosítja fel a vevőt az írásban kiadott megrendelés visszavonására, ha

            a késedelem a 30 (harminc) napot meghaladja. A megrendelés visszavonása az eladói késedelem teljes és

            kizárólagos jogkövetkezményét jelenti. Egyéb igényt a vevő ez esetben nem támaszthat.

 

6.6.      Mentesül a szállítási határidő betartása alól a kötelezett fél, ha a határidő megtartását előre nem látható, a felek

           ellenőrzésén kívül eső körülmények akadályozzák (vis major), ideértve – de nem kizárólag – a következőket: elemi

           csapás, háborús cselekmények, zavargás, kormányintézkedések, szállítási vagy vámhatósági eljárás során

           előforduló késedelem, a fuvarozás során felmerülő kár, és a munkavállalói engedetlenség, sztrájk

 

6.7.      Ha az elszállításra kész áruk vevő részére való átadása vagy elszállítása nem az eladó hibája miatt nem

            történhetett meg, vagy a vevő nem kéri a teljesítést, az eladó felelős őrzésbe veheti, vagy a vevő költségén

           raktárba helyezheti az árukat, és a teljesítés ebben az esetben megtörténtnek tekintendő. Mindez a vevő fizetési

           kötelezettségére nincs kihatással. A raktározás költségét az eladó a vevőre terhelheti. Amennyiben a vevő az áru

           átvételével 30 (harminc) napon túl késlekedik, az eladó jogosult az árut másnak értékesíteni, a piacon szokásos

           árengedménnyel, amelynek terhét a vevő viseli.

7. Teljesítés és kárveszély átszállás

7.1.       A kárveszély a vevőre a teljesítés időpontjában száll át. Ha az eladó a szerződést az áru feladásával teljesíti, a

             kárveszély vevőre száll át akkor, mikor az eladó az árut a fuvarozónak átadja.

 

7.2.       Amennyiben a teljesítés olyan okok miatt válik késedelmessé, amelyekért a vevő felelős, a kárveszély viselése a

             vevőre abban az időpontban száll át, amikor az áru a  feladásra készen álltak.

8. Fizetési feltételek

8.1.      A fizetés az esedékes összeg átadásának, illetve az eladó általi átvételének napján tekintendő teljesítettnek, vagy

            átutalás esetén azon a napon, amikor az eladó bankszámláján az esedékes összeget jóváírták.

 

8.2.       A vevő semmiféle szavatossági igényre vagy egyéb ellenkövetelésre hivatkozva nem jogosult az esedékes összeget

             visszatartani, vagy saját követelését azokba beszámítani.

 

8.3.       Egyéb megállapodás hiányában a fizetési kötelezettség az eladó számláján feltüntetett határidőben válik

             esedékessé.

 

8.4.       Amennyiben a vevő a fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, az eladó jogosult:

            a)  saját kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni mindaddig, ameddig a biztosíték megadása, illetve a lejárt

            követelések kifizetése, vagy egyéb kötelezettségek teljesítése megtörténik,

            b) a teljesítési határidőt megfelelő mértékben meghosszabbítani,

            c) a vételár teljes ki nem fizetett részének azonnali megfizetését követelni,

            d) az esedékesség napjától a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi

            kamatot követelni, továbbá mindazon költségeket, illetve károkat felszámítani, és a vevőtől követelni, amelyekről az

            eladó bizonyítja, hogy az adott késedelemmel kapcsolatban merültek fel,

            e) megfelelő póthatáridő sikertelen elteltét követően a szerződéstől elállni.

 

8.5.       Késedelmes fizetés esetén, ha a vevő költséggel, kamattal és tőkével és tartozik, a fizetést ebben a sorrendben: a

             költségre, a kamatra és a tőkére jogosult az eladó elszámolni.

 

8.6.       Az eladó számlájával szemben a vevő a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napos jogvesztő határidőn belül

             emelhet kifogást

 

8.7.       Az eladó az általa szállított valamennyi árura vonatkozóan fenntartja tulajdonjogát, ameddig az általa leszámlázott

            teljes összeg – beleértve a kamatokat és egyéb költségeket – rendelkezésére nem áll. Ezen idő alatt a vevő ezeket

            az árukat csak az eladó kifejezett írásos beleegyezésével adhatja el, dolgozhatja fel, alakíthatja át,

            vagy építheti be, hacsak ezen árukat nem továbbértékesítésre, feldolgozásra, átalakításra, vagy más árukba való

            beépítésre szánták.

            A vevő ilyen esetekben saját vevőjével szembeni vételár-követelését az eladó vételár követelésének biztosítékaként

            átruházza az eladóra, és könyveiben, vagy számláin ezen követelés-átruházásokat feltünteti. A vevő ez esetben

            készfizető kezesként felel az átruházott követelésért az eladó felé.

            Ha az árukat lefoglalták, vagy más módon zár alá helyezték, a vevő köteles felhívni a  figyelmet  arra, hogy az áruk

            az eladó tulajdonát képezik, és köteles azonnal értesíteni az eladót az ilyen lefoglalásról vagy zár alá helyezésről.

 

9. Szavatosság, reklamációk

9.1.       Eladó kizárólag abban a mértékben és terjedelemben vállal felelősséget az áru 

             minőségéért, mint amilyen felelősséget ezért a gyártó visel. Mindamellett a vevő 

             megalapozott reklamációja esetén az eladó minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy 

             a gyártó a hibás árut haladéktalanul kicserélje.

 

             A műszaki jellegű reklamáció alapja a gyártónak a szállítás napján érvényes 

             műszaki adatlapja és az áru műbizonylata.

 

9.2.       Vevő az áru gyártásba vétele előtt köteles maga is meggyőződni arról, hogy a 

             leszállított termék rendelésének megfelel, a műszaki adatlap és a műbizonylaton 

             megadott adatok megfelelnek a rendelésében előírtaknak.

 

             Amennyiben a szállítási okmányokból vagy a szemrevételezéskor már látható 

             esetleges eltérés, és ennek ellenére a vevő a terméket gyártásba veszi, az ebből 

             eredő károkat kizárólag a vevő viseli.

 

9.3.       A szavatossági kötelezettségek csak akkor kötelezik az eladót, ha a hibát a vevő 3 

             (három) napon belül írásban jelenti. E 3 (három) napos jogvesztő határidő nyílt hiba 

             esetén az átvétel napjától, rejtett hiba esetén a hiba felismerésétől számítandó. 

             Rejtett hiba esetén sem lehet reklamációt előterjeszteni a teljesítéstől számított 1 

             (egy) hónap letelte után.

 

             Megalapozott reklamáció esetén az árut az eladó haladéktalanul, de legkésőbb 30 

             (harminc) napon belül kicserélni köteles. A csere jelenti az eladó egyetlen és 

             kizárólagos kötelezettségét és a vevőt megillető egyetlen és kizárólagos 

             jogorvoslatot hibás áru szállítása esetén.  

 

9.4.       Ha a hiba csupán az eladott termékek egy részénél fordul elő, ez nem hatalmazza fel 

             a vevőt, hogy a teljes szállítmányt visszautasítsa. A reklamáció nem jogosítja fel a 

             vevőt a fizetés megtagadására.

 

9.5.       Reklamáció esetén az eladó jogosult a további szállításokat felfüggesztei a 

             reklamáció okának tisztázásáig.

10. A szerződés megszüntetése

10.1.     A vevő a szerződéstől akkor jogosult elállni, ha az eladó saját hibájából, illetve 

             súlyos gondatlanságból eredően 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik. A 

             szerződéstől való elállásról a vevő az eladót írásban értesíti. Ez esetben a vevő az 

             elálláson túl semmilyen további igényt nem terjeszthet elő.

 

10.2.     A 8.4.e) pontban meghatározott eseteken túl az eladó jogosult felbontani a

             szerződést:

 

           a)  ha a szállítás teljesítése vagy az általa a jelen szerződés alapján nyújtandó 

                szolgáltatások megkezdése vagy folytatása a vevő felelősségébe tartozó okok 

                miatt lehetetlenné válik, és ha a késedelem az általa meghatározott megfelelő 

                határidő leteltéel is még tovább tart,

 

           b)  ha a vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, és ha a vevő 

                az eladó kívánságára nem tud előleget fizetni vagy a teljesítést megelőzően nem 

                tud  megfelelő biztosítékot nyújtani, vagy

 

           c)  ha a fenti 6.6. pontban említett okok (vis major) miatt a teljesítés határideje az 

                eredetileg meghatározott határidő több, mint felével, vagy legalább 30 (harminc) 

                nappal meghosszabbodik.

 

10.3.    A fenti okok miatt az eladó jogosult a szerződést felbontani a még le nem szállított 

            részekre, vagy nem teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan is.

 

10.4.    Amennyiben bármely szerződő féllel szemben felszámolási vagy csődeljárás indul, a 

            másik fél póthatáridő tűzése nélkül jogosult felbontani a szerződést.

 

10.5.   A szerződés felbontását követően a kártérítési igények benyújtásával kapcsolatos 

           jogokat nem érintve, a teljesen vagy részben leszállított árukkal kapcsolatban 

           benyújtott számlákat rendezni kell. Ez a rendelkezés a már teljesített, de a vevő által 

           még nem kifizetett szállításokra is vonatkozik, csakúgy, mint az eladó által 

           végrehajtott előkészítő cselekményekre is. Az eladó – saját választása szerint – a 

           fizetés helyett jogosult az általa már leszállított áruk visszaadását követelni.

11. Felelősség

11.1.    Az eladó a jogszabályban kötelezően meghatározottak szerint felelősséggel tartozik az 

            olyan közvetlen károkért, amelyek az eladó szándékos vagy súlyos gondatlan 

            magatartása okozott. Az eladó nem felelős az enyhe gondatlanság miatt 

             bekövetkezett, továbbá a közvetett, következményes, büntető jellegű vagy járulékos 

            károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a hírnév csökkenést, a termelés 

            megszakadását vagy kiesését, az elmaradt hasznot vagy üzleti lehetőséget. Az eladó 

            kártérítési felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg azt az összeget, amellyet

            a vevő a szerződés szerint szállított áruért fizet. A felelősség e korlátozását szerződés 

            vevőre vonatkozó előnyei, így az ellenérték meghatározása, illetve az eladó által a 

            vevőnek ingyenesen nyújtott szolgáltatás - kiegyenlítik. 

 

11.2.    Az eladó a vevő kérésére ingyenesen – a legjobb tudása szerint - műszaki 

            tanácsadást nyújt a termékekre vonatkozóan. Mindamellett a termék felhasználása 

            kizárólag a vevő kompetenciájába tartozik, és a vevő kockázatára történik, ugyanígy

            nem felelős az eladó azért ha a vevő a termékgyártó által közölt használati 

            utasításban foglalt előírásokat nem tartotta be.

  

11.3.    A fenti 11.2. pont szerinti felelősségkorlátozás a termék vagy a termékek bármely 

            vevőjére nézve kötelező, és az adott vevő azt a saját vevőjére nézve is köteles 

            érvényesíteni.

12. Webáruházon keresztül történő értékesítés feltételei:

12.1.      Amennyiben webáruházunkban Ön több megrendelést adott le 24 órán belül, abban esetben vegye fel

              vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot a kiszállítási díj optimalizálása érdekében.

 

12.2.       Szállítás során megsérült áruk kezelése:

              Cégünk a lelhető legnagyobb gondossággal csomagolja be hibátlan termékeit és ellenőrzi azok épségét    

              feladás előtt. Kizárólag hibátlan, ellenőrzött termékeket indítunk útnak. A csomag átvételét követően - ha

              módjában áll - mindig ellenőrizze a csomagot és a benne lévő termék sértetlenségét. Vegye át a csomagot,

               bontsa ki, ellenőrizze azt. Ha megoldható, akkor a szállító előtt. A szállító - az Ön kérésére - megvárhatja,  

               amíg kibontja és leellenőrzi, de erre nem kötelezhető. Amennyiben a csomag megsérült szállítás közben,

               vagy hiányos, kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk telefonon vagy írásban, és lehetőleg készítsen fényképet.

               Kérjük, hogy egyeztetés nélkül ne küldjön vissza semmit.

 

12.3.       Minőségi reklamáció

              Termékeink minőségét, tulajdonságait a műszaki adatlap tartalmazza. Amennyiben felhasználás során a    

              műszaki adatlapban foglalt adatoktól eltérő tulajdonságokat tapasztal, kérjük az árut visszaküldeni,   írásban

              megadva a termék típusát és az értékesítési számla számát, valamint a minőségi probléma pontos leírását,  

              beleértve, hogy az értékesített termék mely műszaki adata tér el a adatlapon szereplő értéktől.

              Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogás megalapozott, a szállító a kifogásolt terméket

              kicseréli.  Az újbóli kiszállítás költségét az eladó viseli.

13. Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

  • telefonon:  06 23 44 55 10
  • személyesen szóban, itt:  2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12.
  • levélben: 2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12.
  • vagy e-mailben: info@alvin-plast.hu

      A reklamáció kivizsgálásának határideje és módja

      A panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel az alábbiakban

      megjelölt határidőn belül teljesíti.

      - Egyszerű reklamáció: 3 munkanap,

      - Közepes bonyolultságú reklamációk: 5 munkanap,

      - Bonyolult reklamációk: 20 munkanap.

      A reklamáció bonyolultságának megítélése a vevőszolgálat feladata. Ha a reklamációt a vevőszolgálat nem

      egyszerű reklamációnak minősíti, úgy az eltérő minősítést jelezni kell a vásárló felé.

      Ha határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet

      az indok pontos megjelölésével.

      A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell.

      Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást,

      gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában követhető továbbításáról.