Kategóriák
Fizetési megoldás
Hírek
2020.11.26 11:11
2016.02.22 14:00
2014.08.26 12:16

Vásárlási feltételek

1. A feltételek hatálya

 

1.1.      Jelen általános feltételeket áruk szállításával, eladásával kapcsolatban kell alkalmazni

 

1.2.      Jelen általános feltételek hatálya kiterjed az eladóhoz érkező összes ajánlat elfogadására, illetve teljesítésére,

            hacsak eladó nem tesz ezzel ellentétes kifejezett akaratnyilvánítást.

 

1.3.      Jelen feltételektől való eltérés csak a felek által írásban kötött megállapodás szerint lehetséges, ideértve az  

           elektronikus úton létrejött megállapodást is

 

1.4.      Jelen feltételek hatálytalanná tesznek és kiváltanak minden, a felek között korábban tett írásos vagy szóbeli  

            kommunikációt.

 

 

 

2. Ajánlatok megküldése

2.1.      Az eladó által kiadott ajánlatok nem kötelező érvényűek és előzetes bejelentés nélkül visszavonhatóak.

           A megrendelés teljesítésére az eladó csak akkor vállal kötelezettséget, ha a megrendelést írásban visszaigazolja

           a vevőnek.

 

2.2.      A katalógusokban, prospektusokban, stb. megadott adatok csak akkor kötelező erejűek az eladóra nézve,

           ha azokra vonatkozóan az eladó a megrendelés visszaigazolásakor kifejezett utalást tesz.

3. A szerződés létrejötte

3.1.      A szerződés akkor tekintendő létrejöttnek, ha az eladó a vevő rendelését írásban visszaigazolja.

 

3.2.      Eladó szerződéses feltételei a vevő által elfogadottnak minősülnek a visszaigazolás elküldésével azonos módon

            eszközölt viszontválasz elmaradása esetén, tehát ha az  esetleges eltéréseket vevő nem tekinti lényegesnek.

 

3.3.      A szerződést a későbbiekben módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet, ideértve az elektronikus úton

            létrejött megállapodást is.

 

3.4.      Azonos felek közötti rendszeres vásárlás esetén is minden egyes ügylet külön tranzakciónak számít és nincs

            hatással a többire.

 

3.5.      Amennyiben az áru ellenértékét a vevő halasztott fizetéssel egyenlíti ki, úgy a szerződés elválaszthatatlan

            részét képezi a vevő törvényes képviselője által aláírt nyilatkozat. Ebben a képviselő nyilatkozik a vevő cég  

            adatairól, bankszámlaszámáról, és a vevő általi fizetési késedelem esetére beszedési jogot enged az eladó

            javára az áru ellenértékének beszedésére a szerződésben meghatározott összegig.

            A beszedés eredménytelensége esetén a képviselő készfizető kezességet vállal a vevő áruellenérték

            tartozására.

4. Ár

4.1.      Az árak az eladó telephelyén átvéve értendők. A,árak nem tartalmazzák a csomagolást, ÁFA-t egyéb adót,

           rakodási, szállítási vagy biztosítási költséget, amelyek mindegyike a vevőt terheli, és amennyiben azok  

           valamelyike az eladónál merül fel, úgy eladó jogosult azt a vevő felé leszámlázni. Az esetleges banköltséget az

           a fél viseli akinél azok felmerülnek. Amennyiben külön megállapodás értelmében az árat az eladó vevő

           telephelyére szállítja, úgy tartalmazza az eladó telephelyén a felrakodási ktg.-et is.

           Nem tartalmazza azonban a vevő telephelyén a lerakodást, az a vevő feladata.

 

4.2.      Az eladó fenntartja magának azt a jogát, hogy az árat módosítsa abban az esetben, ha a megrendelés

           nem felel meg a megküldött eladási ajánlatnak, így például az ajánlatban szereplőnél kevesebb mennyiség

           rendelése esetén.

 

4.3.      Az árak az első árajánlat megküldésének idején érvényes költségek alapján kerültek kialakításra. Abban az

           esetben, ha a rendelés az ajánlat érvényességi idején belül nem történt meg, az eladó jogosult a változásnak

           megfelelően módosítani árait.

5. Minőség

5.1.      Az árunak meg kell felelnie az áru gyártási címkéjén, vagy a gyártó által kiállított termék-ismertetőben, vagy

            paramétereknek meghatározott tulajdonságokban. Az eladó nem készterméket, hanem alapanyagot értékesít,

            amelynek felhasználása, bármely célra való alkalmassága a vevő kompetenciájába tartozik.

 

            A termékek veszélyes terméknek minősülnek, amelynek kockázatát teljes egészében a vevő köteles viselni.

            Vevő nem vállal felelősséget az áru bármely módon vagy célra való felhasználásáért és alkalmasságáért.

6. Teljesítés

6.1.       Eltérő szerződéses rendelkezés hiányában az áruszállítás teljesítésének helye az 

             eladó telephelye (EXW paritás).

 

6.2.       A teljesítés határidejének számítása az alábbiak közül legutóbb bekövetkező események napján kezdődik:

             a) az eladó rendelés-visszaigazolásának kelte,

             b) az a nap, amikor az eladó kézhez veszi a szerződéses áruk szállításának teljesítése előtt esedékes letétet vagy

             biztosítékot, illetve nyilatkozatot.

 

6.3.       Egyéb rendelkezés hiányában a teljesítés időpontjának az a nap számít, melyen az árut vevő, vagy megbízottja,

             fuvarozója a teljesítés helyén átveszi, vagy át kell vennie.

 

6.4.       Az eladó jogosult rész- vagy előszállítást teljesíteni, amennyiben a teljesítés nem függ a vevő előzetes

             intézkedésétől. Ha a vevő által megrendelt áru az eladóhoz megérkezik, az eladó írásban értesíti a vevőt, hogy a

             rendelt áru a raktárában átvehető. Ha ezen értesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül

             a vevő az árut nem veszi át, úgy az eladó jogosult azt az alábbi 6.7. pont szerint felelős őrzésbe venni és annak

             ellenértékét a vevő felé leszámlázni.

 

6.5.      Az eladó által megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek és napra pontos szállítást csak külön írásos

            megállapodás esetén vállal az eladó. Vevő tudomásul veszi, hogy eladó nem saját gyártású termékeket értékesít,

            ezért a beszállítói késedelem kapcsán felmerült késésért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

            Amennyiben a gyártó késedelmet jelez, az eladó köteles megtenni annak érdekében, hogy ez a késedelem minél

            kisebb mértékű legyen.

            A késedelmes teljesítés csak akkor jogosítja fel a vevőt az írásban kiadott megrendelés visszavonására, ha

            a késedelem a 30 (harminc) napot meghaladja. A megrendelés visszavonása az eladói késedelem teljes és

            kizárólagos jogkövetkezményét jelenti. Egyéb igényt a vevő ez esetben nem támaszthat.

 

6.6.      Mentesül a szállítási határidő betartása alól a kötelezett fél, ha a határidő megtartását előre nem látható, a felek

           ellenőrzésén kívül eső körülmények akadályozzák (vis major), ideértve – de nem kizárólag – a következőket: elemi

           csapás, háborús cselekmények, zavargás, kormányintézkedések, szállítási vagy vámhatósági eljárás során

           előforduló késedelem, a fuvarozás során felmerülő kár, és a munkavállalói engedetlenség, sztrájk

 

6.7.      Ha az elszállításra kész áruk vevő részére való átadása vagy elszállítása nem az eladó hibája miatt nem

            történhetett meg, vagy a vevő nem kéri a teljesítést, az eladó felelős őrzésbe veheti, vagy a vevő költségén

           raktárba helyezheti az árukat, és a teljesítés ebben az esetben megtörténtnek tekintendő. Mindez a vevő fizetési

           kötelezettségére nincs kihatással. A raktározás költségét az eladó a vevőre terhelheti. Amennyiben a vevő az áru

           átvételével 30 (harminc) napon túl késlekedik, az eladó jogosult az árut másnak értékesíteni, a piacon szokásos

           árengedménnyel, amelynek terhét a vevő viseli.

7. Teljesítés és kárveszély átszállás

7.1.       A kárveszély a vevőre a teljesítés időpontjában száll át. Ha az eladó a szerződést az áru feladásával teljesíti, a

             kárveszély vevőre száll át akkor, mikor az eladó az árut a fuvarozónak átadja.

 

7.2.       Amennyiben a teljesítés olyan okok miatt válik késedelmessé, amelyekért a vevő felelős, a kárveszély viselése a

             vevőre abban az időpontban száll át, amikor az áru a  feladásra készen álltak.

8. Fizetési feltételek

8.1.      A fizetés az esedékes összeg átadásának, illetve az eladó általi átvételének napján tekintendő teljesítettnek, vagy

            átutalás esetén azon a napon, amikor az eladó bankszámláján az esedékes összeget jóváírták.

 

8.2.       A vevő semmiféle szavatossági igényre vagy egyéb ellenkövetelésre hivatkozva nem jogosult az esedékes összeget

             visszatartani, vagy saját követelését azokba beszámítani.

 

8.3.       Egyéb megállapodás hiányában a fizetési kötelezettség az eladó számláján feltüntetett határidőben válik

             esedékessé.

 

8.4.       Amennyiben a vevő a fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, az eladó jogosult:

            a)  saját kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni mindaddig, ameddig a biztosíték megadása, illetve a lejárt

            követelések kifizetése, vagy egyéb kötelezettségek teljesítése megtörténik,

            b) a teljesítési határidőt megfelelő mértékben meghosszabbítani,

            c) a vételár teljes ki nem fizetett részének azonnali megfizetését követelni,

            d) az esedékesség napjától a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi

            kamatot követelni, továbbá mindazon költségeket, illetve károkat felszámítani, és a vevőtől követelni, amelyekről az

            eladó bizonyítja, hogy az adott késedelemmel kapcsolatban merültek fel,

            e) megfelelő póthatáridő sikertelen elteltét követően a szerződéstől elállni.

 

8.5.       Késedelmes fizetés esetén, ha a vevő költséggel, kamattal és tőkével és tartozik, a fizetést ebben a sorrendben:a

             költségre, a kamatra és a tőkére jogosult az eladó elszámolni.

 

8.6.       Az eladó számlájával szemben a vevő a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napos jogvesztő határidőn belül

             emelhet kifogást

 

8.7.      Az eladó az általa szállított valamennyi árura vonatkozóan fenntartja tulajdonjogát, ameddig az általa leszámlázott

            teljes összeg – beleértve a kamatokat és egyéb költségeket – rendelkezésére nem áll.

            Ezen idő alatt a vevő ezeket az árukat csak az eladó kifejezett írásos beleegyezésével adhatja el, dolgozhatja fel,

            alakíthatja át, vagy építheti be, hacsak ezen árukat nem továbbértékesítésre, feldolgozásra,

            átalakításra, vagymásárukba való beépítésre szánták.

            A vevő ilyen esetekben saját vevőjével szembeni vételár-követelését az eladó vételár követelésének

            biztosítékaként átruházza az eladóra, és könyveiben, vagy számláin ezen követelés-átruházásokat feltünteti.

            A vevő ez esetben készfizető kezesként felel az átruházott követelésért az eladó felé. Ha az árukat lefoglalták,

            vagy más módon zár alá helyezték, a vevő köteles felhívni a  figyelmet  arra, hogy az áruk 

            az eladó tulajdonát képezik, és köteles azonnal értesíteni az eladót az ilyen lefoglalásról vagy zár alá helyezésről.

 

 

9. Szavatosság, reklamációk

9.1.       Eladó kizárólag abban a mértékben és terjedelemben vállal felelősséget az áru 

             minőségéért, mint amilyen felelősséget ezért a gyártó visel. Mindamellett a vevő 

             megalapozott reklamációja esetén az eladó minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy 

             a gyártó a hibás árut haladéktalanul kicserélje.

 

             A műszaki jellegű reklamáció alapja a gyártónak a szállítás napján érvényes 

             műszaki adatlapja és az áru műbizonylata.

 

9.2.       Vevő az áru gyártásba vétele előtt köteles maga is meggyőződni arról, hogy a 

             leszállított termék rendelésének megfelel, a műszaki adatlap és a műbizonylaton 

             megadott adatok megfelelnek a rendelésében előírtaknak.

 

             Amennyiben a szállítási okmányokból vagy a szemrevételezéskor már látható 

             esetleges eltérés, és ennek ellenére a vevő a terméket gyártásba veszi, az ebből 

             eredő károkat kizárólag a vevő viseli.

 

9.3.       A szavatossági kötelezettségek csak akkor kötelezik az eladót, ha a hibát a vevő 3 

             (három) napon belül írásban jelenti. E 3 (három) napos jogvesztő határidő nyílt hiba 

             esetén az átvétel napjától, rejtett hiba esetén a hiba felismerésétől számítandó. 

             Rejtett hiba esetén sem lehet reklamációt előterjeszteni a teljesítéstől számított 1 

             (egy) hónap letelte után.

 

             Megalapozott reklamáció esetén az árut az eladó haladéktalanul, de legkésőbb 30 

             (harminc) napon belül kicserélni köteles. A csere jelenti az eladó egyetlen és 

             kizárólagos kötelezettségét és a vevőt megillető egyetlen és kizárólagos 

             jogorvoslatot hibás áru szállítása esetén.  

 

9.4.       Ha a hiba csupán az eladott termékek egy részénél fordul elő, ez nem hatalmazza fel 

             a vevőt, hogy a teljes szállítmányt visszautasítsa. A reklamáció nem jogosítja fel a 

             vevőt a fizetés megtagadására.

 

9.5.       Reklamáció esetén az eladó jogosult a további szállításokat felfüggesztei a 

             reklamáció okának tisztázásáig.

10. A szerződés megszüntetése

10.1.      A vevő a szerződéstől akkor jogosult elállni, ha az eladó saját hibájából, illetve 

              súlyos gondatlanságból eredően 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik. A 

              szerződéstől való elállásról a vevő az eladót írásban értesíti. Ez esetben a vevő az 

              elálláson túl semmilyen további igényt nem terjeszthet elő.

 

10.2.      A 8.4.e) pontban meghatározott eseteken túl az eladó jogosult felbontani a

              szerződést:

 

           a)  ha a szállítás teljesítése vagy az általa a jelen szerződés alapján nyújtandó 

                szolgáltatások megkezdése vagy folytatása a vevő felelősségébe tartozó okok 

                miatt lehetetlenné válik, és ha a késedelem az általa meghatározott megfelelő 

                határidő leteltéel is még tovább tart,

 

           b)  ha a vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, és ha a vevő 

                az eladó kívánságára nem tud előleget fizetni vagy a teljesítést megelőzően nem 

                tud  megfelelő biztosítékot nyújtani, vagy

 

           c)  ha a fenti 6.6. pontban említett okok (vis major) miatt a teljesítés határideje az 

                eredetileg meghatározott határidő több, mint felével, vagy legalább 30 (harminc) 

                nappal meghosszabbodik.

 

10.3.      A fenti okok miatt az eladó jogosult a szerződést felbontani a még le nem szállított 

              részekre, vagy nem teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan is.

 

10.4.      Amennyiben bármely szerződő féllel szemben felszámolási vagy csődeljárás indul, a 

              másik fél póthatáridő tűzése nélkül jogosult felbontani a szerződést.

 

10.5.     A szerződés felbontását követően a kártérítési igények benyújtásával kapcsolatos 

             jogokat nem érintve, a teljesen vagy részben leszállított árukkal kapcsolatban 

             benyújtott számlákat rendezni kell. Ez a rendelkezés a már teljesített, de a vevő által 

             még nem kifizetett szállításokra is vonatkozik, csakúgy, mint az eladó által 

             végrehajtott előkészítő cselekményekre is. Az eladó – saját választása szerint – a 

             fizetés helyett jogosult az általa már leszállított áruk visszaadását követelni.

11. Felelősség

11.1.    Az eladó a jogszabályban kötelezően meghatározottak szerint felelősséggel tartozik az 

            olyan közvetlen károkért, amelyek az eladó szándékos vagy súlyos gondatlan 

            magatartása okozott. Az eladó nem felelős az enyhe gondatlanság miatt 

             bekövetkezett, továbbá a közvetett, következményes, büntető jellegű vagy járulékos 

            károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a hírnév csökkenést, a termelés 

            megszakadását vagy kiesését, az elmaradt hasznot vagy üzleti lehetőséget. Az eladó 

            kártérítési felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg azt az összeget, amellyet

            a vevő a szerződés szerint szállított áruért fizet. A felelősség e korlátozását szerződés 

            vevőre vonatkozó előnyei, így az ellenérték meghatározása, illetve az eladó által a 

            vevőnek ingyenesen nyújtott szolgáltatás - kiegyenlítik. 

 

11.2.    Az eladó a vevő kérésére ingyenesen – a legjobb tudása szerint - műszaki 

            tanácsadást nyújt a termékekre vonatkozóan. Mindamellett a termék felhasználása 

            kizárólag a vevő kompetenciájába tartozik, és a vevő kockázatára történik, ugyanígy

            nem felelős az eladó azért ha a vevő a termékgyártó által közölt használati 

            utasításban foglalt előírásokat nem tartotta be.

  

11.3.    A fenti 11.2. pont szerinti felelősségkorlátozás a termék vagy a termékek bármely 

            vevőjére nézve kötelező, és az adott vevő azt a saját vevőjére nézve is köteles 

            érvényesíteni.

12. Webáruházon keresztül történő értékesítés feltételei:

12.1.      Amennyiben webáruházunkban Ön több megrendelést adott le 24 órán belül, abban esetben vegye fel

              vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot a kiszállítási díj optimalizálása érdekében.

 

12.2.       Szállítás során megsérült áruk kezelése:

              Cégünk a lelhető legnagyobb gondossággal csomagolja be hibátlan termékeit és ellenőrzi azok épségét    

              feladás előtt. Kizárólag hibátlan, ellenőrzött termékeket indítunk útnak. A csomag átvételét követően - ha

              módjában áll - mindig ellenőrizze a csomagot és a benne lévő termék sértetlenségét. Vegye át a csomagot,

               bontsa ki, ellenőrizze azt. Ha megoldható, akkor a szállító előtt. A szállító - az Ön kérésére - megvárhatja,  

               amíg kibontja és leellenőrzi, de erre nem kötelezhető. Amennyiben a csomag megsérült szállítás közben,

               vagy hiányos, kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk telefonon vagy írásban, és lehetőleg készítsen fényképet.

               Kérjük, hogy egyeztetés nélkül ne küldjön vissza semmit.

 

12.3.       Minőségi reklamáció

              Termékeink minőségét, tulajdonságait a műszaki adatlap tartalmazza. Amennyiben felhasználás során a    

              műszaki adatlapban foglalt adatoktól eltérő tulajdonságokat tapasztal, kérjük az árut visszaküldeni,   írásban

              megadva a termék típusát és az értékesítési számla számát, valamint a minőségi probléma pontos leírását,  

              beleértve, hogy az értékesített termék mely műszaki adata tér el a adatlapon szereplő értéktől.

              Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogás megalapozott, a szállító a kifogásolt terméket

              kicseréli.  Az újbóli kiszállítás költségét az eladó viseli.

13. Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):
  • telefonon:  06 23 44 55 10
  • személyesen szóban, itt:  2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12.
  • levélben: 2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12.
  • vagy e-mailben: info@alvin-plast.hu

      A reklamáció kivizsgálásának határideje és módja

      A panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel az alábbiakban

      megjelölt határidőn belül teljesíti.

      - Egyszerű reklamáció: 3 munkanap,

      - Közepes bonyolultságú reklamációk: 5 munkanap,

      - Bonyolult reklamációk: 20 munkanap.

      A reklamáció bonyolultságának megítélése a vevőszolgálat feladata. Ha a reklamációt a vevőszolgálat nem

      egyszerű reklamációnak minősíti, úgy az eltérő minősítést jelezni kell a vásárló felé.

      Ha határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet

      az indok pontos megjelölésével.

      A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell.

      Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást,

      gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában követhető továbbításáról.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.alvinshop.hu/

Név: Alvin Kereskedőház Zrt.

Cím: 2092 Budakeszi, Cserszegi u 12.

 

Adószám: 25340365-2-41

Email: aruhaz@alvin-ltd.com

Telefon: +36-23-445-510

Szolgáltatásaink Weboldal

Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak). Google Analytics segítségével követjük mit nézel, hogy egyre több számodra is érdekes tartalmat tudjunk gyártani (cookie/sütik). Facebook és Google AdWords sütik kerülnek böngésződbe, később hirdetéseket láthatsz ezen szolgáltatókon keresztül.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Jogaid tiszteletben tartjuk, kéréseid a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni. Adataidat úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.

Adataidra vigyázunk, titkosított csatornákon mozgatjuk és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra, mint amire megadtad azokat.

Van weboldalunk, mérjük használatát, naplózunk biztonsági okokból, van online marketingünk célzott kampányokkal, kezeljük megadott adataid.

Ha kéred, azonosítás után kiadjuk adataidat. Ha kéred, töröljük adataidat.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat (Név, Email, Telefonszám) kizárólag kapcsolatfelvételi célból gyűjtjük és ezt az információt nem használjuk marketing célokra. Amennyiben kéred töröljük az általad megkapott adatokat.

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A weboldal elektronikus felületein (weboldal, Facebook hirdetések, AdWords hirdetések) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Alvin Kereskedőház Zrt. számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például a aruhaz@alvin-ltd.com email címre küldött kéréssel

Jogaid

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell, de megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

Tájékoztatás joga

Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalon e-mail címünkre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudunk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adataidat.

Hozzáférés joga

Ha kéred, hogy tájékoztassunk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címünkre küldött e-mailben kérheted Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted az általunk kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az általad rendelkezésünkre bocsátott és az általad automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) részedre átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatkezelés célja

Jogaid védelme.

Beazonosításod, kapcsolattartás veled.

Számodra küldött marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása.

Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.

Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés. Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

Kezelt adatok

Kezeljük az általad megadott adataidat:

Név Email

Telefonszám

Számlázási cím, telephely

Naplózunk adatokat biztonsági okokból:

Megtekintett oldal/funkció Pontos időpont

IP cím

Böngésző süti / cookie

Profilt építünk marketing célból:

Milyen problémára keresel megoldás? Milyen szolgáltatások érdekelnek?

A profil építés általad megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találd. Mi sem szeretünk általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni.

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatunk, hogy a https://www.alvinshop.hu/ weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyezed a Google

Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg  a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

  

Google Analytics

A Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel a weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a szalon mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

 

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie- k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.

 

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról, telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem veszel részt.

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeljük.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a

Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Bizalmas adatkezelés

A rögzített adatokat bizalmasan kezeljük, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés részedre és az általad megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Sosem fogjuk marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatjuk személyes adataid és más vonatkozó információkat.

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést naplózunk, az adat-kimentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak.

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulásod megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás téged nem hozhat a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozz az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz  a aruhaz@alvin-ltd.com címre küldött emailben.

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Ön rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. 

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal,  Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük jelezze a +36 23 44 55 10 telfonon vagy elektronikusan az aruhaz@alvin-plast.hu címen.

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 3 (három) hónap.  Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.